Visie eindverwerking van afval

- 1

Ondanks alle inspanningen om afval zoveel mogelijk te voorkomen, hergebruiken of recycleren, heeft de burger nog altijd afval dat daar niet voor in aanmerking komt. En ook bij recyclage-activiteiten ontstaan restafvalstromen. Al dat niet-recycleerbare afval moet op een zo veilig mogelijke manier verwerkt worden, met maximale energie recuperatie.

In februari 2020 heeft de OVAM een eerste voorstel klaar voor een langetermijnvisie voor de eindverwerking. Ze bouwt voort op het regeerakkoord, dat pleit voor afstemming van de verwerkingscapaciteit op het aanbod aan restafval.

De OVAM gaat ervan uit dat dit aanbod fors zal blijven dalen dankzij meer selectieve inzameling en meer recyclage. Interafval ondersteunt de doelstelling om meer te recycleren. Maar Vlaanderen wil zich ook ontplooien als een recyclage hub, wat ook restafvalstromen zal meebrengen.

Vlaanderen moet eigen afval aanpakken

Vandaag heeft Vlaanderen een ondercapaciteit voor niet-recycleerbaar afval en voert het dit uit naar andere gewesten en landen. Daarom pleit Interafval voor een blijvende monitoring van al het niet-recycleerbare afval dat we moeten verwerken. Het is belangrijk dat Vlaanderen voor die verwerking op termijn niet te afhankelijk wordt van het buitenland. Interafval vraagt onder meer om onze capaciteit te vergelijken met de buitenlandse, zodat een helder beeld ontstaat van waar we staan in een internationale context. Sturing op de capaciteit, bijvoorbeeld via de vergunningen, blijkt verre van evident. Interafval suggereert daarom andere flankerende maatregelen die het beleid moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door afval aan de bron te voorkomen.Installaties vergelijken

Alle niet-recycleerbare afval moet zo veilig mogelijk verwerkt worden, met een maximale energierecuperatie.

De OVAM doet ook voorstellen om afvalverbrandingsinstallaties onderling met elkaar te kunnen vergelijken op het vlak van prestaties, maar dat blijkt complexer dan het lijkt. Uiteindelijk legt de OVAM deze bal in het kamp van de afvalverbrandingssector zelf. Eind 2020 stelt die sector de principes voor van een eigen instrument dat moet toelaten een helder beeld te krijgen van hoe verschillende installaties zich verhouden ten opzichte van elkaar. De verdere uitwerking hiervan zou een primeur zijn in Europa. De Vlaamse regering buigt zich momenteel over het ontwerp van de lange termijn visie die de grondslag moet vormen van een beleid voor de eindverwerking de komende jaren.

Bron: interafval jaarbericht 2020

Je vindt op onze website meer info over afvalverwerking en recyclage. Een overzicht van meer dan 300 containerparken, van Hasselt tot Kortrijk, van Wommelgem tot Middelkerke. We proberen iedereen aan te zetten om hun afval maximaal te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Beter sorteren is beter recycleren en dat is goed voor het milieu!