Verwerking en recyclageverlies

- 1

Aan welke inrichtingen het selectief ingezameld huishoudelijk afval en het restafval werden aangeboden voor verwerking in 2019. Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gaat 66,7% naar een inrichting met het oog op recyclage of compostering. Zonder het selectief ingezamelde bouw-en sloopafval bedraagt dit percentage 63,8%.

Het grootste deel van het selectief ingezameld afval gaat na inzameling naar een inrichting met als doel het afval te recycleren of te composteren. Een kleiner deel gaat naar een inrichting voor verbranding of storten. Dit zijn de stromen die selectief ingezameld worden ter bescherming van de mens en het milieu zoals gevaarlijk houtafval, asbesthoudend afval en KGA.

De Europese lidstaten rapporteren aan Europa per jaar hoeveel huishoudelijk afval er geproduceerd is en hoeveel daarvan gerecycleerd is. Voor de berekening mocht tot nu toe selectief ingezameld afval, dat naar een verwerkingsinstallatie met het oog op recyclage gaat, beschouwd worden als gerecycleerd. Vanaf 2022 (over productiejaar 2020) moeten de lidstaten gegevens rapporteren over de effectieve input in de recyclingshandeling

Recyclageverliezen

Voor een beperkt aantal ingezamelde stromen zijn de recyclage verliezen al bekend: pmd, AEEA, autobanden en batterijen. Voor het afval dat naar een inrichting voor mechanisch-biologische scheiding gaat, is ook gekend hoeveel daarvan nog gerecycleerd wordt.

  • Volgens Fost Plus bevat de pmd in 2019 86% plastic flessen en flacons, metalen verpakking en drankkartons die gerecycleerd kunnen worden. Daarnaast is er nog 14% residu (afval dat niet in de pmd-zak thuishoort). Het pmd-residu wordt niet gerecycleerd maar verbrand;
  • Recupel bepaalt jaarlijks de recyclagegraad van het afval van elektrische en elektronische apparaten voor Vlaanderen: 79,9% in 2019;
  • Recytyre berekent de recyclagegraad van autobanden voor Vlaanderen: 99,6% in 2019;
  • Op basis van cijfers van Bebat voor 2019 blijkt dat 62% van de materialen in draagbare batterijen effectief gerecycleerd werd. Van de loodstartbatterijen werd in 2019 83% van de materialen effectief gerecycleerd volgens de cijfers afkomstig van kennisgevingen en van de verwerkers in België;
  • Volgens IOK wordt bij de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBT)het afval opgedeeld in de volgende fracties: 10 à 15 % van het gewicht is inert materiaal (stenen, zand, porselein …) en 5% zijn metalen, die naar een recyclage-inrichting gaan. Het overige deel wordt gedroogd en levert 55% van het gewicht als SRF (Solid Recovered Fuel). Dit is hoogcalorisch materiaal dat als brandstof voor energieproductie ingezet wordt;
  • Bij de verwerking van de ingezamelde plantaardige en dierlijke vetten en oliën onderscheiden we 2 stappen. Eerst wordt een opzuivering uitgevoerd bij de erkende recuperanten. Daarna worden de stromen in bulk afgevoerd naar de eindverwerkers. De laatste beschikbare cijfers over de bestemming van de ingezamelde plantaardige en dierlijke vetten en oliën dateren van 2011 uit het jaarrapport van Valorfrit: biodieselproductie (89,35%), oleochemie (1,86%) en energetische valorisatie (8,79%). De energetische valorisatie wordt vooral gebruikt voor de reststromen die vrijkomen bij de opzuivering van de vetten en oliën. Volgens de contacten die de OVAM onderhoudt met de recuperanten, wordt op heden 99% van de ingezamelde plantaardige en dierlijke vetten en oliën als biodiesel ingezet.
  • Volgens Valorlub werd in 2019 90% van de ingezamelde afgewerkte minerale olie gerecycleerd via herraffinage (afgewerkte olie wordt getransformeerd tot basisolie, die als grondstof dient voor de productie van smeerolie). 4,4% van de ingezamelde afgewerkte olie werd energetisch gevaloriseerd. 5% water en 1% sediment komt vrij bij de voorbehandeling. Het water wordt geloosd na zuivering. Het sediment wordt gestort.

Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gaat 66,1% naar een inrichting met het oog op recyclage of compostering rekening houdend met de recyclageverliezen en -winsten bij pmd, AEEA, autobanden, batterijen en MBT. De recyclage-efficiëntie voor andere afvalstromen is momenteel niet beschikbaar. Ook over de recyclagewinsten voor of na storten of verbranden zijn maar weinig gegevens beschikbaar. Volgens de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) werden in 2018 31.025,26ton metalen teruggewonnen uit de bodemassen van Belgische huisvuilverbrandingsinstallaties. Voor 2019 werden nog geen cijfers gecommuniceerd

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

Je merkt het, een goede verwerking van afval is noodzakelijk voor een beter milieu. Heb je afgedankte materialen of spullen? Ga er mee naar het containerpark. Waar je ook woont, in Waregem, Sint-Niklaas, Mortsel of Turnhout, overal zorgen recyclageparken  er voor dat het materiaal goed is gesorteerd en door het juiste bedrijf wordt verwerkt.