Minder bioafval

- 1

Het nieuwe ontwerp ‘Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)-stromen Circulair 2021-2025’ wil materialen uit de biologische kringloop zo optimaal mogelijk inzetten. Het volgt op het ‘Actieplan Duurzaam beheer van biomassa-(rest)stromen 2015-2020’ en de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020’.

Enkele bepalingen en beleidskeuzes zijn rechtstreeks van toepassing voor lokale besturen, en zijn bindend. Het openbaar onderzoek over het plan gaat in de zomer van 2020 van start.

Interafval en de VVSG pleiten onder meer voor voldoende en blijvende aandacht voor de thuiskringloop (zoals kippen houden en thuiscomposteren), het verder tegengaan van voedselverlies, gepaste regelgeving voor de selectieve inzameling van houtafval van gezinnen en, niet onbelangrijk, een duidelijke verwijzing naar het uitvoeringsplan huishoudelijk afval voor beleidskeuzes in verband met de inzameling van huishoudelijk bioafval en organisch bedrijfsafval.

De Europese Unie verplicht de lidstaten om ten laatste in 2023 alle bioafval uit het restafval te houden. In het actieplan lijkt Vlaanderen uit te gaan van een veralgemeende gft-inzameling aan huis. Lokale besturen vragen ruimte, middelen en mensen om te kunnen kiezen voor andere strategieën zoals het inzetten op thuiskringlopen en tuinafvalbakken. Na de tussenkomst van Interafval wordt de tekst aangepast.

Een taskforce zal in 2021 onderzoeken op welke manieren minder bioafval terechtkomt bij het restafval. De impact van een veralgemeende inzameling van gft zal vergeleken worden met andere scenario’s. De resultaten van het onderzoek zullen richting geven aan de beleidskeuzes in het nieuwe uitvoeringsplan vanaf 2023.

Bron: interafval jaarbericht 2020

We merken graag op dat ook jij je steentje kan bijdragen tot een beter milieu. Sorteer je afval en breng het naar het containerpark. Waar je ook woont, in Turnhout, Nijlen, Westerlo of Lauwe, overal zijn er recyclageparken waar je met je afgedankt gerief terecht kan.