Het effect van afvalbeleid op broeikasgasemissies

- 1

  • Wat is het effect op de uitstoot van broeikasgassen als mijn stad of gemeente minder huisvuil moet (laten) verwerken?
  • Wat is het effect van meer selectieve inzameling en recyclage?
  • En welke impact heeft afvalpreventie door minder aan te kopen?

De gemeentelijke CO₂-tool die de OVAM ontwikkelde, geeft antwoord op al die vragen. Aan de hand van deze tool kunnen steden en gemeenten becijferen wat het effect is van meer of minder selectieve inzameling van bepaalde afvalstromen op de broeikasgasemissies wereldwijd.

De tool is ontwikkeld om toekomstscenario’s door te rekenen op basis van de huidige situatie in de stad of gemeente.De berekeningen gebeuren op basis van de afvalhoeveelheden van 2018. Om te becijferen wat de impact is van (mogelijk) gevoerd of gepland beleid, vult elke stad of gemeente de toekomstige hoeveelheid afval in en kunnen ze hun berekening verder verfijnen door details over de verwerking en de samenstelling van het afval op te geven.

De gemeentelijke CO₂-tool is toegankelijk voor lokale besturen via de Gemeentelijke Benchmarktool. In de eerste versie zijn een beperkt aantal afvalstromen beschikbaar.

Een uitgewerkt voorbeeld

Voorbeeld: minder restafval door meer selectieve inzameling: Een gemeente wil de hoeveelheid restafval verlagen van 10.000 ton naar 9.100 ton. Minder restafval wordt mogelijk gemaakt door de opstart van gft-inzameling (500 ton) en extra inzameling van papier & karton (400 ton). De totale opgehaalde hoeveelheid huishoudelijk afval blijft dus constant. Toch is er een verlaagde broeikasgasemissie van 1.000 ton CO₂-eq.: 700 ton CO₂-eq., door minder verbranding van restafval300 ton C0₂-eq. door selectieve inzameling voor recyclage.

Door gft-compost zijn minder veen en minerale meststoffen nodig. Gerecycleerd papier en karton vervangt houtpulp. Door de recyclage worden dus broeikasgasemissies bij de productie van veen, minerale meststoffen en houtpulp uitgespaard.

Opgelet, zowel de verminderde broeikasgasemissies binnen als buiten Vlaanderen worden in rekening gebracht bij de selectieve inzameling voor recyclage. De gemeentelijke CO₂-tool focust op de klimaatimpact van de verwerking van huishoudelijk afval. De inzameling van het afval en het transport tot aan de verwerkingsinstallatie vallen buiten de scope van deze eerste versie van deze tool.

Bron: Ovam – Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2019-Opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan

We geven op deze website een waaier aan informatie over recyclage en afvalverwerking. Je merkt dat er heel wat maatregelen worden genomen voor een beter milieu en klimaat. Je kan zelf bijdragen tot de oplossing door maximaal je afval te sorteren. Inwoner van Zedelgem, Hasselt, Gent of Diest of andere stad of gemeente? Ga naar het containerpark in je buurt met je afgedankte spullen.