Herziening richtlijn hernieuwbare energie

Op 13 juli 2022 heeft de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) – de commissie ten principale van het Europees Parlement voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) – de lidstaten opgeroepen maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat energie uit biomassa wordt geproduceerd op een manier die verstorende effecten op de grondstoffenmarkt en schadelijke effecten op de biodiversiteit, het milieu en het klimaat tot een minimum beperkt. Daartoe moeten de lidstaten rekening houden met de afvalhiërarchie en het cascadebeginsel.

Als onderdeel van de maatregelen schrijft de richtlijn voor dat de lidstaten de steun voor de opwekking van energie uit de verbranding van afval beëindigen indien niet is voldaan aan de verplichtingen inzake gescheiden inzameling en afvalhiërarchie die in de kaderrichtlijn afvalstoffen zijn vastgesteld.

Janek Vähk, programmacoördinator klimaat, energie en luchtverontreiniging: “Hoewel het een stap in de goede richting is, is het voorgestelde criterium een zwakke kwalificatie, aangezien in verbrandingsinstallaties het ‘biologisch afbreekbaar afval’ nooit wordt verbrand zonder de aanwezigheid van fossiele materialen. Het blijft dus mogelijk dat “hernieuwbare energie” wordt opgewekt terwijl grote hoeveelheden CO2 van fossiele oorsprong worden uitgestoten. Verbrandingsinstallaties zijn in sommige lidstaten reeds de meest koolstofintensieve energiebron”.

Vähk voegde daaraan toe: “Wij dringen erop aan dat de criteria voor het gebruik van afvalstoffen worden verbeterd, zodat geen steun voor hernieuwbare energie wordt verleend voor de verbranding van gemengd afval”.

De commissie heeft ook besloten gerecycleerde koolstofbrandstoffen – d.w.z. potentieel op kunststof gebaseerde brandstoffen – te handhaven als onderdeel van de richtlijn hernieuwbare energie, waardoor niet hernieuwbare energiebronnen kunnen bijdragen tot de EU-doelstellingen inzake hernieuwbare energiebronnen. Uit een recente studie is gebleken dat brandstof op basis van plastic hogere uitlaatemissies oplevert dan diesel.

Lauriane Veillard, beleidsmedewerker chemische recycling en van kunststof vervaardigde brandstoffen: “Waarom houdt het Europees Parlement gerecycleerde koolstofbrandstoffen als onderdeel van de richtlijn hernieuwbare energie aan, terwijl de definitie zelf de niet hernieuwbare bronnen van deze brandstoffen erkent? Dit is greenwashing en zal de inspanningen om de vervoerssector koolstofvrij te maken sterk ondermijnen. Wij roepen de medewetgever op om het gebruik van fossiele brandstoffen volledig uit te sluiten als onderdeel van de RED.”

OPMERKINGEN:

Artikel 2, punt 35 “gerecycleerde koolstofbrandstoffen”: vloeibare en gasvormige brandstoffen die worden geproduceerd uit vloeibare of vaste afvalstromen van niet-hernieuwbare oorsprong die niet geschikt zijn voor materiaalterugwinning overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG, of uit afvalverwerkingsgas en uitlaatgas van niet hernieuwbare oorsprong die worden geproduceerd als onvermijdbaar en onbedoeld gevolg van het productieproces in industriële installaties

Artikel 3, lid 3, onder a) De lidstaten verlenen geen steun voor: i. het gebruik van zaagstammen, fineerstammen, stronken en wortels voor de opwekking van energie; ii. de opwekking van hernieuwbare energie uit de verbranding van afval indien de verplichtingen inzake gescheiden inzameling en afvalhiërarchie van Richtlijn 2008/98/EG niet zijn nagekomen; iii. praktijken die niet in overeenstemming zijn met de uitvoeringshandeling in de derde alinea.

Uit een nieuwe studie van Reloop blijkt dat het percentage kunststoffen in gemengd huishoudelijk afval hoger is (16%) dan in het totale huishoudelijk afval (12%).

Bron: persbericht zerowasteeurope.eu

Over onze website

- 2Op de website Containerparkinfo.be geven we je graag meer info mee over recyclage. We hopen dat je daardoor overtuigd geraak dat ook jij het verschil kan maken. Probeer minder afval te maken en breng je afval mooi gesorteerd naar het containerpark. Efficiënt recycleren is een heel belangrijke stap om beter om te gaan met het milieu.