Naar een betere recyclage van drankflessen

De Europese industrie van niet-alcoholische dranken, vertegenwoordigd door de European Fruit Juice Association (AIJN), Natural Mineral Waters Europe (NMWE) en UNESDA Soft Drinks Europe, roept samen met toonaangevende ngo’s, waaronder Changing Markets Foundation en Zero Waste Europe, de beleidsmakers in de EU op om het juiste faciliterende beleidskader te creëren om de overgang naar een circulaire economie in Europa te helpen versnellen.

Deze organisaties onderstrepen dat moet worden gezorgd voor hulpbron efficiënte afvalbeheersystemen om kringlooprecycling mogelijk te maken1. Zij pleiten ook voor een “prioritaire toegang”, of een soortgelijk mechanisme dat drankenproducenten een “recht van eerste weigering” garandeert om hun eerlijke toegang te vergemakkelijken tot de gerecycleerde materialen van levensmiddelenkwaliteit die afkomstig zijn van de producten die zij op de markt hebben gebracht en die met succes zijn ingezameld.

Efficiënte afvalinzamelingssystemen, recycling in gesloten kringlopen en toegang tot gerecycleerde inhoud zijn van cruciaal belang om de overgang naar een circulaire economie in Europa te versnellen

Ambitie en doelstellingen

Het actieplan van de EU voor een circulaire economie heeft de ambitie de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Dit vergt aanzienlijke veranderingen in de manier waarop wij gerecycleerde materialen inzamelen, hergebruiken en recycleren en in onze producten verwerken. Het bereiken van volledig gesloten en hulpbron efficiënte afvalbeheersystemen voor alle materialen moet de primaire doelstelling zijn.

Hoe meer een systeem gesloten is, hoe efficiënter het met hulpbronnen omspringt doordat het gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit oplevert die meerdere malen voor dezelfde toepassing kunnen worden hergebruikt. Daarom moet voor elke sector uiteindelijk worden gestreefd naar “recycling in een gesloten kringloop”. Met het juiste beleidskader kan dit worden bereikt.

Recyclage van drankflessen

Patricia Fosselard, secretaris-generaal van Natural Mineral Waters Europe (NMWE), zegt hierover het volgende: Voor drankflessen bestaan de eerste elementen van zo’n faciliterend beleidskader al met de invoering van verplichte gescheiden inzameling en doelstellingen voor gerecyclede inhoud in de EU-richtlijn betreffende kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Het is nu echter duidelijk dat er een aantal aanvullende beleidsmaatregelen nodig zijn om drankenproducenten in staat te stellen deze EU-doelstellingen te halen en verder te gaan in de richting van een gesloten kringloopsysteem.”

De belangrijkste beleidsvoorwaarden die moeten worden gecreëerd, zijn

  • verplichte minimumvoorschriften voor statiegeldregelingen (DRS) om de uitrol van efficiënte afvalinzamelingssystemen te vergemakkelijken en de EU-doelstelling van 90% gescheiden inzameling te halen;
  • een mechanisme dat drankenproducenten eerlijke en noodzakelijke toegang verleent tot de gerecycleerde materialen die afkomstig zijn van de drankverpakkingen die zij op de markt brengen en die met succes zijn ingezameld. Op die manier kunnen deze materialen opnieuw worden gebruikt als gerecycleerde inhoud voor nieuwe drankverpakkingen. Dit wettelijke mechanisme om drankenproducenten een “recht van eerste weigering” te garanderen, zal hen in staat stellen te voldoen aan de verplichte EU-streefcijfers voor de verwerking van gerecycleerd PET (rPET) en idealiter aan hun meer ambitieuze vrijwillige toezeggingen (bv. de Circular Packaging Vision3 van UNESDA om 50% rPET te bereiken in 2025 en 100% in 2030 en de toezeggingen4 van NMWE om 50% rPET te bereiken tegen 2030) naar volledig circulaire verpakkingen.
  • een geharmoniseerde definitie van hoogwaardige recycling5 en, op basis van deze definitie, een rangschikking van recyclebaarheidsklassen. In een dergelijke rangschikking moet de hoogste positie (prioriteit) worden toegekend aan verpakkingen die geen problemen opleveren op het gebied van recyclebaarheid en waarvan het gerecyclede materiaal een gesloten-lussysteem kan voeden en verdere recyclebaarheid van dezelfde kwaliteit mogelijk maakt (bijvoorbeeld contact met levensmiddelen) wanneer zij het einde van hun levensduur bereiken.

Downcycling bij recyclage vermijden

Nicholas Hodac, directeur-generaal van UNESDA Soft Drinks Europe, voegt hieraan toe: “Recente rapporten hebben aangetoond dat post-consumer gerecycled PET van drankflessen in toenemende mate wordt gebruikt door niet-voedingssectoren (textiel, auto’s, enz.) om hun imago van milieuduurzaamheid op te vijzelen. Dit betekent dat flessen worden gerecycled (“gedowncycled”) voor andere, minder hoogwaardige toepassingen. Het nieuwe materiaal dat als gevolg van dit proces ontstaat, is niet langer recycleerbaar voor toepassingen die geschikt zijn voor levensmiddelen. “Breaking the loop” (een verlies uit de circulaire flessenstroom) druist in tegen het principe zelf van circulariteit. Daarnaast creëert het ook een oneerlijke situatie omdat producenten van voedsel en dranken verplicht zijn te voldoen aan strenge EU-gezondheids- en veiligheidseisen voor materialen die met voedsel in aanraking komen.”‘

Een prioriteit van de komende EU-wetgeving moet zijn om verder te kijken dan drankverpakkingen en het creëren van gesloten kringlopen mogelijk te maken voor alle producten en verpakkingstoepassingen. De herziening van de EU-richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval, alsook het nieuwe initiatief voor duurzame producten, de verordening inzake gerecycleerde kunststoffen en de strategie voor duurzaam textiel – bieden allemaal grote kansen om dit te bereiken.

Groene claims in textielsector

In de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel wordt erkend dat een groeiende bron van zorg de juistheid is van groene claims op textiel die worden gemaakt op basis van gerecycleerde kunststofpolymeren wanneer deze polymeren niet afkomstig zijn van vezel-tot-vezelrecycling maar van gesorteerde PET-flessen.

“Afgezien van het risico dat consumenten worden misleid, is een dergelijke praktijk niet in overeenstemming met het circulaire model voor PET-flessen, die geschikt zijn om te worden bewaard in een gesloten kringlooprecyclingsysteem voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen”, aldus de strategie.

Daarnaast voegt de strategie eraan toe dat textielbedrijven moeten worden aangemoedigd om “prioriteit te geven aan hun inspanningen op het gebied van vezel-tot-vezelrecycling en in plaats daarvan claims te doen over prestaties om deze belangrijke uitdaging in het sluiten van de kringloop voor textielproducten aan te pakken.”

Recyclage van hoge kwaliteit

Joan Marc Simon, uitvoerend directeur van Zero Waste Europe, zegt: “Het is tijd om de ambities van de EU te verhogen en een definitie te geven van “recycling van hoge kwaliteit “. De invoering van een dergelijke definitie in de EU-wetgeving zal investeringen in recyclinginfrastructuur stimuleren en een efficiënt gebruik van hulpbronnen bevorderen bij de hele productie van producten en verpakkingsmaterialen.”‘

Volgens AIJN, Changing Markets Foundation, NMWE, UNESDA Soft Drinks Europe en Zero Waste Europe kan de verschuiving naar echt circulaire producten en verpakkingen alleen succesvol zijn als elke producent investeert in het ontwerp voor recycleerbaarheid, inzameling en verwerking van zijn eigen (gerecycleerde) materialen, zonder mee te liften op de inspanningen van anderen.

Producenten van voedingsmiddelen en dranken investeren al fors in gescheiden inzameling, zodat materiaal van goede kwaliteit kan worden teruggewonnen. Het is tijd dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Bron: persbericht zerowasteeurope.eu

Help recycleren via het recyclagepark

- 2Je merkt het. Er wordt al heel wat gerecycleerd maar het kan nog beter. Op Europees vlak worden initiatieven genomen om de recyclage flow naar een hoger niveau te tillen. Dat betekent niet dat je ondertussen zelf niets kan doen. Maximaal je restafval sorteren is al een mooie eerste stap. Op die manier worden bijvoorbeeld flessen gescheiden van andere materiaal. Je kan op het container- of recyclagepark je blauwe PDM-zak kwijt of je kan wachten tot je gemeente deze komt ophalen.